รายการนำเที่ยว

 ซิดนีย์-แคนเบอร่า-เมลเบิร์น เกาะฟิลลิป 6 วัน

aus1_clip_image005

ิดนีย์ หุบเขาบลูเมาเท่น นั่งกระเช้า Scenicender ที่ทันสมัยเหนือหุบเขาเจมิสันแวลเล่ย์
แคนเบอร่า เมืองหลวงอันงามสง่า สัมผัสกับสัตว์พื้นเมือง อาทิ อาทิ จิงโจ้,
หมีโคอาล่า ณ พีทเธอร์เดลไวลด์ไลฟ์ปาร์ค ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ที่งดงามเป็น
อันดับสามของโลก สู่เมลเบิร์น เมืองหลงแห่งวิคตอเรียที่ว่ากันว่ามีความเป็นอังกฤษ
มากที่สุด สู่เกาะพิลลิป ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน
**ลิ้มรสกุ้งมังกรรสเด็ด พร้อมไวน์รสเลิศ**
เติมสีสันในการท่องเที่ยวให้คุ้มค่า มีเวลาท่องเที่ยวอย่างเต็มที่
   

กำหนดวันเดินทาง   
วันแรก         กรุงเทพฯ – ซิดนีย์
15.00 น. 

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  หน้าเคาน์เตอร์ D เช็คอินกรุ๊ปสายการบินไทย เจ้าหน้าที่รอรับคณะพร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

18.15 น.

ออกเดินทางสู่นครซิดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG 993

วันที่สอง       ซิดนีย์ – บลูเมาเท่น – แคนเบอร่า
06.35 น.

นครซิดนีย์ นครแห่งสีสันและความคึกคัก หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง aus1_clip_image002
และศุลกากร นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศที่จอดรอรับคณะเดินทางสู่
“อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น” เจ้าของฉายา “แกรนด์แคนยอน” แห่ง
ออสเตรเลีย หุบเขาสีน้ำเงินที่เกิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มีภูมิทัศน์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริกา เพียงแต่ประกายสีน้ำเงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน้ำมันจกต้นยูคาลิปตัสปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทำให้เกิดประกายสีน้ำเงินดังกล่าว พาท่านชมเขา  ชมยอดเขา “ทรีซิสเตอร์” ที่จุดชมวิวเอ็คโค่พอยท์ และตื่นเต้นกับการนั่งรถแทรมที่ชันที่สุดในโลกลงสู่เบื้องล่างของหุบเขาบลูเมาเท่น แล้วนั่งกระเช้าลอยฟ้า Scenicender เพื่อชมวิวของเจมิสันวัลเลย์

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ออกเดินทางสู่ เมืองแคนเบอร่า เมืองหลวงอันงามสง่าของออสเตรเลีย ตามเส้นทางสายฮูมไฮเวย์ ผ่านเขตทะเลทราย
และทุ่งปศุสัตว์ จนเข้าสู่เขตของทะเลสาปจอร์จ ก่อนถึงเมืองแคนเบอร์ร่า

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน  จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Rydges Hotel  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สาม       แคนเบอร่า – เที่ยวชมเมืองหลวง – ฟีทเธอร์เดลไวลด์ไลฟ์ปารค์ – ซิดนีย์
07.30 น. 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.30 น.  

aus1_clip_image002_00001

นำท่านชมเมืองแคนเบอร่า เมืองหลวงที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาปเบอรี่กลิฟฟิน
ท่ามกลางความร่มรื่น ชมอาคารรัฐสภาเก่าและเมืองใหม่ที่ออกแบบได้ อย่างงดงาม รีกัตต้าพอยท์ เส้นทางเดินเรือของกัปตันคุ้ก ที่มีวิวทิวทัศน์   ของน้ำพุวอเตอร์เซ็ท เอ็มบาสซี่สตรีท และโรงเรียนนายร้อยดันทรูน

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

คณะเดินทางกลับสู่นครซิดนีย์ ระหว่างเส้นทางเข้าสู่ “พีทเธอร์เดลไวลด์aus1_clip_image003
ไลฟ์ปาร์คสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ที่มีสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอาทิ จิงโจ้
วอลลาบี้ หมีโคอาล่า วอมแบท นกอีมู และสัตว์พื้นเมืองที่น่าสนใจอีก
มากมาย ประทับใจกับการถ่ายรูปโคอาล่าและการป้อนอาหารจิงโจ้ตามอัธยาศัย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีนจากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Citigate  Hotel  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สี่          ซิดนีย์ – โรงละครโอเปร่า – ล่องเรือชมอ่าว – บินสู่เมลเบิร์น
08.00 น.

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น.

เที่ยวชมนครซิดนีย์ เมืองหลวงแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่สวยงาม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอ่าวชมย่านบุกเบิก “เดอะร็อก”aus1_clip_image002_0001
ทิ้งร่องรอยเมื่อครั้งกัปตันเจมส์ คุ้ก ยกพลขึ้นบก อาคารที่เก่าแก่ยังคงได้รับ
การอนุรักษ์เอาไว้นานกว่า 200 ปี แล้วชมภาพอันงดงามของ “สะพานฮาเบอร์และโรงละครโอเปร่า” ที่สวยงามผ่านชมย่านที่ทำการสำคัญของรัฐนิวฃเซาท์เวลล์ แล้วบันทึกอันงดงามที่จุดชมวิว “แมคควอรี่แชร์” จากนั้นเลาะเลียบเส้นทางริมอ่าวอาทิ Rose Bay, Double Bay ย่านหรูหราและราคาแพงของนครซิดนีย์  ไปชม “เดอะแก๊ป” ช่องแคบที่กั้นระหว่างอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิก แล้วชม “หาดบอนได” แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเล่นกระดานโต้คลื่นของชาวออสซี่ ออกเดินทางสู่ท่าเรือ Circular Quay นำท่านลงเรือแบบแคทามารัน Captain Cook Cruise ล่องชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ ท่านจะได้ชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติของอ่าวที่สวยเป็นอันดับสองของโลก บันทึกภาพของฉากสวยงามที่มีโรงละครโอเปร่า และสะพานฮาเบอร์ที่สร้างภาพให้โดดเด่น ชมทิวทัศน์ระหว่างการล่องเรืออันแสนโรแมนติก

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

อิสระให้ได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกและผลิตในออสเตรเลียอาทิ ตุ๊กตาหมีโคอาล่า, จิงโจ้, ถั่วแมคคาเดเมีย, ช็อคโกแลต,

โอปอล, เป๋าฮื้อกระป๋องที่ร้าน Tax Free แล้วอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าเดวิดโจนส์หรือห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในตึก QVB ตามอัธยาศัย

เย็น

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น. 

ออกเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

21.15 น. 

ออกเดินทางสู่นครเมลเบิร์นโดยสายการบินภายในประเทศ

22.45 น. 

ถึงสนามบินเมลเบิร์น นครหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย รถโค้ชนำท่านสู่โรงแรม Duxton Hotel  หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า        เมลเบิร์น – เกาะฟิลลิป – ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน

 

08.00 น. 

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น.

พาท่านเที่ยวชมเมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย เมืองที่มีรถรางและสวนสาธารณะเจ้าของฉายา“Garden City”
เข้าชม “สวนสาธารณะฟริตซอย” อันเก่าแก่ ภายในร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด อาคารเรือนกระจกที่เพาะพันธุ์พืชต่างๆ ผ่านชมกระท่อมกัปตันคุกที่นำมาจากอังกฤษและการจำลองลักษณะบ้านที่มีสถาปัตยกรรมแบบทิวเดอร์และส่วนต่างๆที่มีภูมิทัศน์ที่มี                ชีวิตชีวา จากนั้นนำท่านชมตลาดอันเก่าแก่  “วิคตอเรียมาร์เก็ต” ที่จำหน่ายสินค้าราคาถูก แล้วไปชมอาคารรัฐสภาที่เก่าแก่ และอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก โบสถ์แพ็ททริคที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐนี้

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านสู่ย่านใจกลางเมืองที่มีการออกแบบและวางผังเมืองเป็นอย่างดี เขตย่านถนนสวอนตัน แหล่งช้อปปิ้งสินค้าที่
มากมายไปด้วยร้านสรรพสินค้าเรียงรายตลอดสองข้างทาง รวมทั้งห้างเดวิดโจนส์และห้าง Mayer / Daimaru อิสระตามอัธยาศัยกับการช้อปปิ้ง

15.00 น.

ออกเดินทางสู่ “เกาะฟิลลิป” ระหว่างเส้นทางผ่านไวน์เนอรี่ที่มีชื่อเสียงของรัฐวิคตอเรียแวะเยี่ยมชม เกอร์ดี้ไวน์เนอรี่
แหล่งผลิตไวน์ที่ท่านจะได้ชมอุตสาหกรรมการผลิตไวน์ขนาดย่อม พร้อมกับให้ท่านได้เทสติ้งไวน์ที่นี่โดยเฉพาะ จากนั้นเดินทางต่อข้ามสู่เกาะฟิลลิป ชมน็อบบี้ถิ่นอาศัยของแมวน้ำตามธรรมชาติ และเข้าสู่เขตอนุรักษ์นกเพนกวินแห่งทะเลใต้เฝ้ารอ “พาเหรดนกเพนกวิน” ที่กลับจากหาอาหารเพื่อกลับสู่รัง ชมความเป็นธรรมชาติของนกเพนกวินที่ดูคล้ายใส่ชุดทักซิโด้เดินกลับรัง สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน

19.00 น.  

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ***ลิ้มรสกุ้งมังกรรสเด็ด พร้อมไวน์รสเลิศ***

20.00 น.

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเมลเบิร์น เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

  23.30 น.   

ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG980

วันที่หก       เมลเบิร์น – กรุงเทพฯ

 

05.50 น. 

คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ด้วยความประทับใจมิรู้ลืม

อัตรานี้รวม
     •  ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยวสายการบินไทย กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ //  เมลเบิร์น -กรุงเทพฯ
     •  ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นท่องเที่ยวสายการบินภายในประเทศ เส้นทางซิดนีย์-เมลเบิร์น
     •  ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
     •  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง  (ไม่รวมทิปคนขับรถ)
     •  ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุดังนี้ ค่าเข้าศูนย์อนุรักษ์ฟีทเธอร์เดลไวลด์ไลฟ์ปารค์, ค่าเช่ากระเช้าบลูเมาเท่น, เรือ Captain Cook Cruise ล่องชมอ่าวซิดนีย์, ค่าเข้าศูนย์อนุรักษ์นกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
     •  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
     •  โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า***ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
     •  ค่าอาหารที่ระบุในรายการ และอาหารมื้อพิเศษที่ได้แจ้งไว้แล้ว
     •  หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์เที่ยวให้ความรู้ ความสนุกสนาน และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
     •   ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง
     •  ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็ก อยู่ในความดูแลของท่านเองและน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
     •  สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเป้ล้อลาก 1 ใบอัตรานี้ไม่รวม
    •  ค่าทำหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
    •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
    •  ค่าทิปพนักงานขับรถ
    •  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
งื่อนไขในการจอง

ทัวร์ต่างประเทศ
กรุณาส่งใบจองทัวร์ พร้อมชำระมัดจำในวันที่จอง ที่นั่งละ 20,000 บาท สำหรับทัวร์ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้ และมัดจำที่นั่งละ 10,000 บาท สำหรับทัวร์โซนเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม
– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง หากพ้นกำหนดนี้ท่านยังไม่ได้ชำระส่วนที่เหลือถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

  • กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินให้ทั้งหมด
  • แจ้งภายใน 29 วันแต่ไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
  • แจ้งภายใน 20 วันแต่ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 %  ของราคาทัวร์
  • แจ้งน้อยกว่า 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
  • ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้
  • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน/ภัยธรรมชาติ/การจราจล/เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
  • กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
  • โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน

 

ท่านสามารถชำระเป็นเงินสด / เช็คธนาคาร ได้ที่บริษัท หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
นายพงศ์พันธ์ ลิ้มพงศ์พันธ์     ธนาคารกรุงเทพ          สาขาบางยี่ขัน บ/ช ออมทรัพย์เลขที่ 137 – 0 – 94333 – 2
นายพงศ์พันธ์ ลิ้มพงศ์พันธ์     ธนาคารกสิกรไทย       สาขาบางยี่ขัน บ/ช ออมทรัพย์เลขที่ 047 – 2 – 26961 – 7
นายพงศ์พันธ์ ลิ้มพงศ์พันธ์     ธนาคารไทยพาณิชย์    สาขาย่อย จรัญสนิทวงศ์ 48 บ/ช ออมทรัพย์เลขที่ 121–2–27287–1


กรุณาแฟกซ์ใบสลิปโอนเงิน มาที่หมายเลข 0 – 2881 9405 เพื่อเป็นการยืนยันการสำรองที่นั่งและเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสำรองที่นั่ง กรุณาเขียนชื่อผู้จอง, เบอร์โทรติดต่อ, ชื่อโปรแกรมและวันเดินทาง พร้อมรายชื่อผู้เดินทางทุกท่าน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: